محاسبه قیمت طلا


محاسبه قیمت طلا
 

فرمول۱ – بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی


قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۹٫۵۷۴۲ = مظنه طلای ایران.

مثال: قیمت یک انس طلا ۶۱۴٫۲دلار و قیمت یک دلار۹۱۵تومان مظنه چقدرمی شود؟

۶۱۴٫۲دلار*۹۱۵تومان تقسیم بر ۹٫۵۷۴۲ = ۵۸۶۹۸ تومان (مظنه ایران).

 


فرمول ۲- بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:


قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۴٫۲۴۹۲۷ = قیمت سکه تمام.

مثال:۶۱۴٫۲دلار ضرب ۹۱۵تومان تقسیم بر ۴٫۲۴۹۲۷=۱۳۲۲۵۶تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

 

فرمول۳- بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:


قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۸٫۹۹۹ = قیمت یک مثقال طلا.

مثال:۶۴۲دلار ضرب در ۹۱۵تومان تقسیم بر ۸٫۹۹۹ = ۶۵۲۷۷ تومان قیمت یک مثقال طلا.

 

فرمول۴- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول۳ بدست آورده ایم را تقسیم بر ۴٫۶۰۸ می کنیم، قیمت یک گرم طلای ۱۸(۷۵۰)عیار بدست می آید.


مثال:۶۵۲۷۷ تقسیم بر ۴٫۶۰۸ = ۱۴۱۶۶تومان قیمت یک گرم طلای۱۸(۷۵۰)عیار.

 


فرمول۵- شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(۴٫۶۰۸گرم)طلای۱۷(۷۰۵)عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:


مظنه۱۷(۷۰۵) تقسیم بر ۴٫۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال:قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ۶۱۳۵۵ تومان چقدرمی شود؟

۶۱۳۵۵تومان تقسیم بر ۴٫۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۲۵=۱۷۴۷۰تومان قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ایران.

 

فرمول۶- هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید:


مبلغ پولتان/مظنه روز*۴٫۶۰۸*۷۰۵/عیار(شمش یا طلای آبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده).

مثال:۷۰۰۰۰۰۰تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز ۶۱۰۰۰تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با عیار ۹۳۵دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(۹۳۵) روی مظنه۶۱۰۰۰تومان باید به ما بدهد؟

۷۰۰۰۰۰۰تومان/۶۱۰۰۰تومان*۴٫۶۰۸*۷۰۵/۹۳۵=۳۹۸٫۷۰۰گرم طلای آبشده با عیار۹۳۵بایدبگیرید.

 

فرمول۷- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید:


مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر ۴٫۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.

مثال:۳۹۸٫۷گرم طلای آبشده با عیار(۹۳۵) داریم مظنه روز هم ۶۵۰۰۰تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار باید بگیریم؟

۳۹۸٫۷۰۰گرم ضرب در ۶۵۰۰۰تومان تقسیم بر ۴٫۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۳۵=۷۴۵۸۸۱۱تومان باید از مغازه دار بگیرد