3 فرمول کاربردی برای طلای آبشده


3 فرمول کاربردی برای طلای آبشده
پایین آوردن عیار طلای آبشده
 
بالا بردن عیار طلای آبشده
 
عیار نهایی چند قطعه طلای آبشده
 

عیار موجود: A1
عیار مورد نیاز : AX
وزن : w
عیار شمش : An